Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu je jedna od najbitnijih stavki u svakodnevnom radu naše firme. Na ovu temu treba obratiti dosta pažnje da bi se maksimalno izbegle neželjene situacije i povrede zaposlenih na radu, a sve u cilju očuvanja bezbednosti i zdravlja na radu. Naša firma pruža usluge lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu na osnovu licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu izdate na osnovu Rešenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj: 164-02-00329/2015-01

Usluge koje nudi naša firma iz ove oblasti su:

 • Pružanje saveta poslodavcu u izboru odgovarajuće opreme i sredstava za rad kao i opreme i sredstava za ličnu zaštitu na radu

 • Učestvovanje u opremanju i uređivanju radnog prostora sa aspekta bezbednosti na radu

 • Teorijsko i praktično osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

 • Nadzor nad sprovođenjem mera bezbednosti i zdravlja na radu

 • Ažurno vođenje neophodne dokumentacije

 • Izrada Akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj okolini

 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu

 • Izrada Elaborata o uređenju gradlišta

 • Organizovanje ispitivanja opreme za rad

 • Organizovanje ispitivanja uslova rada

 • Organizovanje prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda za zaposlene raspoređene na radna mesta sa povećanim rizikom i za zaposlene na drugim radnim mestima

 • Organizovanje pohađanja kursa iz prve pomoći

 • Saradnja sa službom medicine rada

 • Saradnja sa nadležnom inspekcijom rada

Ukoliko želite da Vam mi vodimo poslove bezbednosti i zdravlja na radu u Vašoj radnoj organizaciji, kontaktirajte nas putem telefona ili e-mail adrese.